Jubiliejinė paroda Traupio šviesuoliui atminti

Šį rudenį sukanka 100 metų, kai 1916 m. spalio 5 d. Anykščių rajono Svėdasų miestelyje gimė Steponas Galvydis – kunigas, literatas, švietėjas. Paskutiniuosius 35-erius ganytojiškos ir švietėjiškos veiklos metus jis atidavė Traupio parapijos žmonėms, todėl vadinamas Traupio parapijos Tėvu, sielovados žibintu, Traupio šviesuoliu.

Minint šią sukaktį, Traupio bibliotekoje parengta spaudinių, fotografijų ir rankraščių paroda „Maldos ir knygos žmogus“. Paroda neeilinė – joje pirmą kartą po dvasininko mirties 1999 m. eksponuojami kun. S. Galvydžio rankraščiai ir dokumentai, grįžę į Traupį iš Anykščių, iš A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus saugyklos. Eksponatus parodai parinko Muziejaus kuratorius Tautvydas Kontrimavičius.

Kun. S. Galvydis buvo sukaupęs gausų dokumentų archyvą: daug metų jis rašė atsiminimus, nekrologus, biografijas mirusiems kunigams, kūrė eilėraščius, pasakėčias, vertė iš vokiečių, prancūzų kalbų jam patinkančius kūrinius. Buvo surinkęs tautosakos, istorinės medžiagos apie daugelį bažnytkaimių, sukūrė miestelių himnus Pušalotui, Svėdasams, Traupiui. Tarybiniais metais kaip rašytojas pasireikšti negalėjo, tad apie 50 jo savilaidos knygų buvo išspausdinta tik mašinraščiu. Dvasininkas pasirašinėjo Metraštininko, Sėlio ar Mokyto Varnėno slapyvardžiais.

Parodoje eksponuojami kun. S. Galvydžio kūrybos rankraščiai, asmeniniai albumai su fotonuotraukomis, albumas su jam skirtais sveikinimais, jam dedikuota odė 60-mečio proga, mamos Barboros Braknytės giminės geneologijos schema, Vabalninko krašto muziejaus padėka, laiškai, užrašų bloknotai, kiti dokumentai.

Svarbus kraštotyrinis parodos eksponatas – kun. S. Galvydžio išsaugota Traupio bažnyčios išleidžiamų raštų registracijos knyga, apimanti 1931-1941 m. laikotarpį.

Bibliotekoje galima susipažinti ir su kraštotyros rinkiniu „Maldos ir knygos žmogus“, kuriame talpinama kunigo ranka rašyta autobiografija, jo kūrybos santrauka, fotonuotraukos, padėkos raštai, straipsniai apie kun. S. Galvydį.

Ramunė Musteikienė