Naujienos

LEIDYBINIAI IR IŠLEIDIMO DUOMENYS. II

 

16.IŠLEIDIMO DUOMENYS
17.IŠLEIDIMO VIETA
18.LEIDĖJAS
19.LEIDYKLA
20.LEIDĖJO ŽENKLAS
21.SIGNETAS
22.REDAKTORIUS
23.SUDARYTOJAS
24.IŠLEIDIMO METAI  
25.APROBACIJA

26.IMPRIMATUR
27.ISBN
28.AUTORIAUS ŽENKLAS
29.AUTORIAUS TEISĖS ŽENKLAS
30.METRIKA
31.KOLOFONAS
32.SPAUSDINIMO DUOMENYS
33.TECHNINIS REDAKTORIUS, MAKETUOTOJAS
34.TIRAŽAS
35.KAINA
36.BRŪKŠNINIS KODAS
37.KONTRAFAKCIJA

 

16.IŠLEIDIMO DUOMENYS – duomenys apie knygos išleidimo vietą, išleidimo metus ir spausdinimą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į viršų

 

17.IŠLEIDIMO VIETA – paprastai miestas, kuriame knyga išleista.

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

18.LEIDĖJAS – juridinis arba fizinis asmuo, atsakingas už knygų spausdinimą ir išleidimą.

 

 

 


Į viršų

 

19.LEIDYKLA – knygų leidimo įstaiga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

20.LEIDĖJO ŽENKLAS – firminis leidėjo ženklas, rodantis knygos priklausomybę jam. Gali būti emblema, herbas ir kiti leidėjo inicialai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

21.SIGNETAS (lot, signetum < signo – pažymiu, antspauduoju) – spaustuvininko arba leidėjo ženklas, atspaustas leidinio antraštiniame puslapyje arba ant viršelio (piešinio arba raidžių pavidalo).

Į viršų

 

22.REDAKTORIUS [pranc. redactuer < lot. redactus – sutvarkytas] – asmuo, taisantis, tvarkantis spaudai rengiamą tekstą, spaudai rengiamos knygos vadovas.

 

 

 

 Į viršų

 

23.SUDARYTOJAS – asmuo ar keli asmenys, rengiantys spaudai knygą, sudarytą iš kitų autorių tekstų.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

24.IŠLEIDIMO METAI – metai, kada išleista knyga.32. APROBACIJA [ lot. approbatio – pritarimas, patvirtinimas] – oficialus institucijos arba atsakingo asmens pritarimas, sutikimas, leidimas spausdinti rankraštį.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Į viršų

 

 

25.APROBACIJA [ lot. approbatio – pritarimas, patvirtinimas] – oficialus institucijos arba  atsakingo asmens pritarimas, sutikimas, leidimas spausdinti rankraštį.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų 

26.IMPRIMATUR (lot. tegul bus išspausdinta) – formulė, spausdinama katalikų knygos pradžioje arba pabaigoje, reiškianti bažnyčios vadovybės ir cenzūros leidimą jį publikuoti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

27.ISBN (angl. International standard book number), tarptautinis standartinis knygos numeris – knygos identifikatorius (identifikuoja šalį, konkretų leidėją ir knygą).

Į viršų

 

28.AUTORIAUS ŽENKLAS – sutartinis ženklas – knygos autoriaus pavardės arba antraštės pirmosios raidės su atitinkamais skaitmenimis.


Į viršų

 

29.AUTORIAUS TEISĖS ŽENKLAS – tarptautinis sutar¬tinis ženklas © – pirmoji anglų kalboje žodžio Copyright (kopijavimo teisė) raidė, autoriaus vertėjo ar kito asmens, turinčio autoriaus teisę, pavardė ar tokią teisę turinčio leidėjo nurodymas ir kny¬gos išleidimo metai.

Į viršų

 

30.METRIKA [lenk. metryka < lot. matricula – sąrašas] – duomenys apie leidėją ir knygą, spausdinami nustatyta forma paskutiniame knygos puslapyje arba antraštinio lapo kitoje pusėje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

31.KOLOFONAS [gr. kolopho?n – užbaigimas] – įrašas paskutiniame knygos puslapyje, kuriame nurodoma knygos antraštė, duomenys apie autorių, knygos perrašymo ar spausdinimo vieta ir laikas bei kiti duomenys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

32.SPAUSDINIMO DUOMENYS – leidinį išspausdinusios spaustuvės pavadinimas ir jos pašto adresas, nurodomi metrikoje su žodžiu „Spausdino“.

 

 

 

 


Į viršų

 

33.TECHNINIS REDAKTORIUS, MAKETUOTOJAS – darbuotojas, nustatantis leidinio išvaizdą.

 

 

 

 


Į viršų

 

34.TIRAŽAS [pranc. tirage – spausdinimas, tiražas] – išspausdintų knygų egzempliorių skaičius.

 

 

 

 

 


Į viršų

 

35.KAINA – knygos vertė pinigais.

 

 

 

 

 


Į viršų

 

36.BRŪKŠNINIS KODAS – iš brūkšnių sudaryta kodavimo sistema, tarptautiniu mastu naudojama knygų identifikavimui.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

37.KONTRAFAKCIJA – netikras leidinio spausdinimo vietos ir laiko nurodymas, norint ką suklaidinti.
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų