Naujienos

KNYGOS VIDUS. PAGALBINIS TEKSTAS. MOKSLINIS INFORMACINIS TEKSTAS  1. PRATARMĖ
  2.ĮVADAS
  3.ĮŽANGINIS STRAIPSNIS
  4.IŠVADOS
  5.BAIGIAMASIS ŽODIS
  6.PASTABA
  7.TEKSTINĖ PASTABA
  8.KOMENTARAS
  9.NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS
10.BIBLIOGRAFINIS APRAŠAS
11.BIBLIOGRAFINĖ NUORODA
12.SANTRAUKA
13.KOMPENDIUMAS
14.VOKABULIARIUMAS
15.ATITAISYMŲ SĄRAŠAS
16.ERRATA
17.PRIEDAS 

1. PRATARMĖ – knygos pradžioje spausdinamas pagalbinis mokslinis informacinis tekstas, kuriame trumpai apibūdinamas leidinio turinys, paskirtis, ypatybės. Pratarmę paprastai rašo autorius arba leidinio rengėjai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

2.ĮVADAS – pradedamoji knygos teksto dalis, kurioje autorius supažindina su kūrinio problematika, pateikia trumpą temos literatūros apžvalgą, nurodo svarbesnius terminus, aiškina savo požiūrį į nagrinėjamą temą.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

3.ĮŽANGINIS STRAIPSNIS, įžanga – knygos pradžioje spausdinamas tekstas, pateikiantis knygos įvertinimą, žinių apie autorių, jo kūrybą. Įžanginio straipsnio autorius dažniausiai būna leidinio sudarytojas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

4.IŠVADOS – pagrindinio knygos teksto (dažniausiai mokslinio) baigiamoji dalis, kurioje glaustai aptariamos knygoje nagrinėtos problemos, pateikiami tyrinėjimų rezultatai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

5.BAIGIAMASIS ŽODIS – pagalbinis tekstas, dedamas po pagrindinio, kuriame spausdinami duomenys apie autorių ir jo veikalą. Baigiamasis žodis gali būti parašytas paties autoriaus ar kito asmens.

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

6.PASTABA – autoriaus, redaktoriaus, vertėjo teksto paaiškinimas pačiame tekste, išnašoje arba priede.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į viršų

 

7.TEKSTINĖ PASTABA – trumpas aiškinimas, pateiktas pagrindiniame tekste (nuoroda į citatos šaltinį ir pan.), rašoma skliausteliuose.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

8.KOMENTARAS – pagrindinio teksto ar jo dalies aiškinimas. Komentarus rengia autorius, leidėjas, redaktorius, vertėjas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

9.NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS – monografijoje ar studijų darbuose cituotų ar minėtų dokumentų bibliografinių nuorodų sąrašas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

10.BIBLIOGRAFINIS APRAŠAS – dokumentui, jo daliai ar keliems dokumentams atpažinti ir apibūdinti reikalingų, paprastai standartine forma pateiktų duomenų visuma.

 

 

 

Į viršų

 

11.BIBLIOGRAFINĖ NUORODA – bibliografiniai duomenys apie tekste cituojamą ar šiaip minimą dokumentą. Gali būti pateikiamos tekste, puslapių išnašose arba dokumento gale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

12.SANTRAUKA, reziumė – elementas, kuriame dažniausiai užsienio kalba pateikiami pagrindiniai knygos ar kito dokumento teiginiai ir išvados.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

13.KOMPENDIUMAS [lot. compendium – santrauka] – glausta knygos skyriaus teiginių santrauka, spausdinama po skyriaus pavadinimo prieš tekstą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į viršų

 

14.VOKABULIARIUMAS [lot. vokabularium – žodynas] – nedidelis žodynas prie leidinio (dažniausiai mokomojo ar mokslo populiarinimo).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

15.ATITAISYMŲ SĄRAŠAS – vėliau išspausdinta dokumento dalis, skirta teksto klaidoms ir jų ištaisymams išvardyti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

16.ERRATA [lot. klaida] – knygos gale išspausdinti teksto klaidų ištaisymai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų

 

17.PRIEDAS – knygos pabaigoje įdėta tekstinė ar kita medžiaga, papildanti, paaiškinanti ar iliustruojanti tekstą. Gali būti išleistas atskiru leidiniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Į viršų