Naujienos

Apie didžiuosius apaštalus ir uolųjį Steponą

Paskutinį birželio savaitgalį Svėdasuose švęsti didieji vasaros atlaidai pašvęsti Šv. apaštalams Petrui ir Povilui.

Šeštadienį meno galerijoje prisiminti svėdasiškiai kunigai, ypač minėtas prieš 100 metų gimęs Steponas Matulis, o sekmadienis pašvęstas maldoms ir susitikimams.

Gvildentas klausimas ar galėtų ši šventė tradiciškai tapti svarbiausia ir didžiausia Svėdasams bei svėdasiškiams.

Šeštadienio popietę Svėdasų bibliotekos meno galerijoje įvyko pirmoji „Šimtmečio svėdasiškių galerijos“ susitikimų valanda iš Svėdasų krašto kilusiems kunigams. Minėta net septyniolika dvasininkų, kurie uoliai tarnavo Dievui bei žmonėms, rūpinosi tautos dvasia ir valstybingumu bei tėvynės laisve.
 
Pirmasis toje garbingoje brolijoje buvo paminėtas tolimais 1838 m. Sliepšiškio kaime gimęs Kazimieras Rimkevičius, ilgametis Biržų klebonas, už uolią tarnystę, visuomeninį darbą, labdarybę pelnęs kanauninko titulą. Keliaujant per praėjusių amžių dešimtmečius prisiminti kunigai Antanas Antanėlis, Feliksas Baltuška, Jonas Vizbaras, Juozas Tumas-Vaižgantas, Aleksandras Bublys, Jonas Juodviršis, Kazimieras Rimkevičius, Antanas Braknys, Jonas Baleišis, Antanas Raščius, Jonas Rimša, Liudvikas Povilonis, Aleksandras Papučka, Steponas Galvydis ir vienintelis šio amžiaus svėdasiškis kunigo tarnystėje Ričardas Banys.

Daugiausiai kalbėta apie prieš šimtą metų, lemtingais 1918 m. Daujočių kaime gimusį Steponą Matulį, kuris baigęs Marijonų gimnaziją Marijampolėje, įstojęs į vienuoliją teologiją studijavo Kauno universitete, tačiau kartu su Antrojo pasaulinio karo audra pasitraukė Į Vakarus. Kunigu įšventintas 1945 m. vasarą žinias gilino Romoje, apgynė dvi daktarines disertacijas apie Marijonų ordiną bei palaimintąjį Jurgį Matulaitį.
 
Į didžiąją Britaniją persikėlė 1958 m. ir ten sielovados, jaunimo auklėjimo, spaudos  darbuose triūsė iki pat mirties 2003 m. vasarą. Įkūrė lietuvių kultūros centrą – „Židinį“ Notingame, ten redagavo ir leido lietuvių katalikų žurnalą „Šaltinis“, kurį mėgo, skaitė išeivijoje gyvenantys tautiečiai. Kuomet kun. S. Matulis mirė, lietuviškoji spauda pažymėjo, kad netekame šviesiausio Europos lietuvio.

Apie susitikimus su garbiu dėde Anglijoje, jo tarnystei ir pareigai pašvęstą gyvenimą įdomiai pasakojo sūnėnas Steponas Matuliauskas, gražių prisiminimų apie visą šeimą pateikė ir kiti giminaičiai.

Ekskursija po „Svajonių respubliką“ – 1918-1940 metų Svėdasus bei forumas „Svėdasiškiai Svėdasams“ neįvyko, matyt pabūgę žvarboko oro bei artėjančio lietaus nesusirinko. Matyt visi tie sumanymai bus išpildyti ateityje, juk kasmet, gal net kasdien mūsų žmonės darosi sąmoningesni ir visuomeniškesni.

Raimondas Guobis