„Kad klubas gyvuotų, turime degti kiekvienas ir visi..“

2015 m. gruodžio 14 d. Anykščių rajono literatų klubo „Marčiupys“ koordinatorė Aušra Miškinienė pranešė Klubo tarybos nariams, kad dėl asmeninių priežasčių atsisakys koordinatorės pareigų ir paliks klubą.


2016 m. sausio 9 d. ji pakvietė klubo narius į visuotinį susirinkimą – neformatą, ryžosi veiklos ataskaitą pateikti prie apvalaus suneštinio vaišių stalo Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Katinų svetainėje.

Dalyvavo 12 narių: Dalius Baltranas, Algimantas Baronas, Veronika Dikčiuvienė, Algirdas Gogelis, Audronė Kibildienė, Aušra Miškinienė, Eugenija Pilinkienė, Genovaitė Ražanienė, Algirdas Ražinskas, Dalina Rupinskienė, Diana Šermukšnienė, Aldona Širvinskienė. 7 klubo nariai: Ona Baliukienė, Regina Banienė, Danutė Gečytė, Aušra Motekaitienė, Vidmantas Plėta, Irma Randakevičienė, Žilvinas Smalskas telefonu pranešė, kad pritars viskam, ką nuspręsime.

Darbotvarkėje buvo numatyta: koordinatoriaus veiklos ataskaita, koordinatoriaus rinkimai, Tarybos rinkimai, 2016 metų veiklos gairės, kiti klausimai.

„...kad Klubo koordinatoriui ir Tarybai būtų miela dirbti“

Aušra Miškinienė kalbėjo apie vykdytus projektus, organizuotus renginius, bendradarbiavimą su kitų rajonų literatais, išvykas į jų organizuojamus renginius, klubo finansinę padėtį ir Anykščių rajono literatų klubo „Marčiupys“ narių kūrybos sutelktinės leidybą, klubo ryšius su Anykščių L. ir S. Didžiulių viešąja biblioteka.

Anykščių rajono savivaldybei buvo pateikti 3 projektai: ,,25 klubo ,,Marčiupys“ gyvavimo metai“, ,,Marčiupys”: kultūrinio aktyvumo link”, ,,Marčiupys: Anykščiams ir anykštėnams“ (šių projektų vadovė Aušra Miškinienė). Bendra projektų vertė 8 797,20 Eur (30 375.00 Lt), prašoma suma 6 669,30 Eur (19 575,00 Lt), skirta 695,1 Eur (2 400,00 Lt). Pinigai išleisti klubo prioritetiniam renginiui „Kas švyti vasario nakties danguje?“, garbaus amžiaus literatų jubiliejams paminėti, poezijos ir muzikos vakarams, parodų pristatymams, klubo reprezentacinėms išlaidoms ir kt.

Literatų asmeninių pastangų dėka išleistos Reginos Banienės, Alfredo Klimašausko, Eugenijos Pilinkienės, Algirdo Ražinsko, Aldonos Širvinskienės, Natalijos Visockytės– Pribušauskienės, Emilijos Vitkūnaitės ir kt. kūrybos knygos. Klubas minimaliai, pagal išgales, prisidėjo prie literatų Natalijos Visockytės-Pribušauskienės poezijos knygos „Dvi medalio pusės“, Eugenijos Pilinkienės prozos knygos „Pavariai prie Variaus“ ir Emilijos Vitkūnaitės prozos knygos „Vieną vasarą prie Nemuno“ leidybos.

Organizuota: Veronikos Dikčiuvienės jubiliejinis renginys ,,Metai ant smilgos“, Alfredo Klimašausko kūrybos darbų paroda-pristatymas „Gyvenimas tremtyje“, Ilonos Urbonavičiūtės-Bumblauskienės ir Vidmanto Lietuvninko poezijos ir fotografijos paroda - pristatymas „Tekantys paveikslai“, paminėtas Klubo 25-metis – jubiliejinio renginio metu pristatyta Anykščių rajono literatų klubo „Marčiupys“ narių kūrybos sutelktinė, organizuotas Aušros Motekaitienės kūrybos vakaras-koncertas „Kelias vis bėga į tylą“, tradiciniai vasario nakties skaitymai „Kas švyti vasario nakties danguje?“, Daliaus Baltrano koliažų paroda-pristatymas „Popierinės improvizacijos“, susitikimas su Ukrainos rašytoju Andrejumi Kurkovu, vakaras „Atrastieji“: literatų Algirdo Gogelio ir Algirdo Ražinsko jubiliejų paminėjimas bei ukmergiškio literato Albino Kuliešio fotografijų parodos bei poezijos knygos „Pamesti eilėraščiai“ pristatymas, literatūros vakaras „Nemirštančios sielos dienoraštis“: Algirdo Ražinsko knygos „Saulėkalnis“ pristatymas, dalyvauta nuotraukų parodos „Tremties vaikai. 1941-1952 metai“ pristatyme, poezijos šventėje „Baltasis balandis“ Karolio Širvinsko premijai gauti (organizuoja labdaros ir paramos fondas „Baltasis balandis“), poezijos skaitymuose ,,Iš širdies į širdį” Laumės klėtyje bei ,,Ant Domutės kalnelio” pas Domicelę Juodžiūnaitę, popietėje „Miesto poezija ir muzika“ vasaros palydėtuvėse Senuosiuose Elmininkuose, Kalėdiniuose pasibuvimuose ir kt.

Klubas bičiuliavosi ir bendradarbiavo su kitų rajonų literatų klubais: Rokiškio rajono literatų klubu „Vaivorykštė“, Pakruojo literatų klubu „Židinys“, Jonavos literatų klubu „Šaltinėlis“, Pasvalio literatų klubu „Užuovėja“, Ukmergės, Rozalimo literatais. Jie vyko pas mus, mes buvome kviečiami ir vykome į renginius kituose rajonuose. Užmegzti glaudūs ryšiai su Kupiškio literatų klubu „Lėvens balsai“, literatais iš Vilniaus Gaudentu Kurila ir Laima Petroniene. Kvietimų vykti į kitų rajonų renginius sulaukiame ir šiandien: kviečia Marijampolės, Pakruojo, Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio, Ukmergės ir kiti literatai. Reikia tik noro: susidėti pinigus ir vykti.

Informacija apie klubo veiklą skleidžiama viešojo informavimo priemonėse: LRT Radijo informacinėje laidoje „Ryto garsai“; pasiteisino informacijos viešinimas elektroninėje erdvėje: Anykščių rajono savivaldybės svetainėje http://www.anyksciai.lt; Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos svetainės http://www.anyksciuvb.lt skiltyse „Naujienos“, „Klubai“ („Marčiupys“) ir Bibliotekos Facebook paskyroje; Pasaulio anykštėnų bendrijos svetainėje http://www.anykstenai.lt; Anykščių krašto laikraščio „Šilelis“ svetainėje http://www.silelis.res.lt; kituose socialiniuose tinkluose, Anykščių krašto laikraštyje „Šilelis“ ir kt.

Šiuo metu sumažėjo aktyvių klubo narių skaičius, priežastys įvairios: ligos, iškeliavo Anapilin, yra garbaus amžiaus senjoros, išvyko gyventi kitur, dirbti į užsienį, klubo narių užimtumas bei finansiniai sunkumai, literatai renkasi personalinę veiklą, iniciatyvų stoka ir kt. Klubas pasipildė tik 2 naujais nariais.

„Pateikiu ne tik veiklos faktus. Kalbėsiu apie tai, ką jaučiu ir ką globojant, o vėliau koordinuojant klubą teko patirti. Neišvengta klaidų ir sąstingio, vangiai derinome darbą, asmeninį gyvenimą ir aktyvų buvimą klube. Jokiu būdu nenoriu ko nors įžeisti ar apkalbėti, neįsižeisiu ir pati, tik noriu, kad naujai išrinktam koordinatoriui ir Klubo tarybai būtų miela dirbti“, - sakė Aušra Miškinienė, kalbėdama apie sunkumus, su kuriais teko susidurti.– „Nuoširdi padėka Anykščių rajono savivaldybei, rėmusiai klubo projektus, klubo „Marčiupys“ bičiuliams – literatų klubams, Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos bendruomenei, informaciniam rėmėjui – Anykščių krašto laikraščiui „Šilelis“, visiems, kartu kuriantiems gėrį ir grožį“.

„...dirbti turėsite jūs“

Koordinatoriaus rinkimai vyko diskutuojant, kaip vadinti „Marčiupio“ vadovą: koordinatoriumi ar pirmininku. Nutarta pirmininku. Buvo svarstoma, kas geriau, jei klubo veiklą koordinuos Bibliotekos darbuotojas ar literatas. Algirdas Ražinskas ir Aušra Miškinienė siūlė rinkti literatą arba bibliotekininką-literatą. „Kūrybingas tik laisvas žmogus...(...). Savarankiškesni, iniciatyvesni turime būti visi. (...). Daugumoje rajonų literatų klubai savarankiški, jų veiklą koordinuoja klubo pirmininkas“, - sakė Algirdas Ražinskas. Dauguma literatų siūlė Bibliotekos darbuotoją.

Aušrai Miškinienei pasiūlyta toliau koordinuoti klubo veiklą. „Tvirtai apsisprendžiau išeiti. Siūlau ir prašau Dianą Šermukšnienę“, - sakė Aušra Miškinienė.

„Nemanau, kad pavyktų suderinti darbą bibliotekoje (Naujųjų Elmininkų – aut. pastaba) ir dalyvavimą klubo narių susibūrimuose Anykščiuose. Koordinuok toliau, o mes tau padėsime. Pati išsirink du pavaduotojus“, - atsisakymą argumentavo Diana Šermukšnienė.

„Tai kad atsisveikinimui už darbą ir bendravimą jau gavau gėlių iš Algimanto (Barono – aut. pastaba)“, - juokavo Aušra Miškinienė.

„Paleiskim ją, ji (Miškinienė – aut. pastaba) per daug užsiėmusi“, - sakė Algirdas Ražinskas.

Dar vienas kandidatas – Dalius Baltranas. „Esu žmogus, turiu poreikių, man svarbus išgyvenimo klausimas, todėl pareigų imčiausi tik jei būtų už tai mokamas atlyginimas“, - atviravo Dalius Baltranas.

Imtis pirmininko pareigų pasiūlyta Aldonai Širvinskienei. „Mielai imčiausi, bet esu labai užimta: dirbu Panevėžyje, turiu fondą ,,Baltasis balandis“, organizuoju konkursus, leidžiu knygas. Siūlau Dianą Šermukšninę arba Daliną Rupinskienę“, - sakė Aldona Širvinskienė.

Po įkalbinėjimų pirmininku išrinkta Dalina Rupinskienė. „Esu labai valdinga, todėl nedirbsiu, tik vadovausiu, dirbti turėsite jūs“, - šmaikštavo Dalina Rupinskienė.

„Kad klubas gyvuotų, turime degti kiekvienas ir visi...”

Į klubo Tarybą išrinkti 5 nariai: Dalius Baltranas, Algimantas Baronas, Genovaitė Ražanienė, Diana Šermukšnienė, Aldona Širvinskienė.

Pirmininkę Daliną Rupinskienę ir naujai išrinktą Tarybą sveikino ir suvenyrus įteikė buvusi koordinatorė Aušra Miškinienė, pirmininkei pasiūliusi ir įsipareigojusi iki sausio 30 d. sudaryti koordinavimo metu turėtų bei įgytų dokumentų sąrašą ir perduoti dokumentus.

Algirdas Ražinskas kalbėjo apie literatų kūrybos sutelktinės leidybą – teksto surinkta 110 puslapių. Jis priminė literatams, kad vis dar laukia jų kūrybos.

„Kad klubas gyvuotų, turime degti kiekvienas ir visi...”- literatams linkėjo klubo patriarchu vadinamas Algirdas Ražinskas.

„Kas švyti vasario nakties danguje?”

Buvo aptartos pagrindinės 2016 metų klubo veiklos gairės. Susitikti pasiūlyta kiekvieno mėnesio paskutinį šeštadienį. Artimiausia užduotis – tradiciniai nakties skaitymai ,,Kas švyti vasario nakties danguje?“. Pasitarti šiuo klausimu nutarta rinktis sausio 30 dieną. „Tik kur?“, - svarstė literatai, svajodami apie atskirą klubui skirtą patalpą Bibliotekoje ir laukdami naujų narių.
 

Parengė: Aušra Miškinienė, Violeta Matelienė
Daliaus Baltrano, Violetos Matelienės, Aušros Miškinienės, Irmos Randakevičienės, 
Dalinos Rupinskienės nuotraukos