TROŠKŪNAI. Europos paveldo dienų renginiai

Rugsėjo 19-21 dienomis Lietuvoje vyksta Europos paveldo dienų renginiai. Šių metų tema „XX a. pradžios skonis" skiriama pažinčiai su praėjusio amžiaus pradžia ir šio laikotarpio politinės, ekonominės ir mokslo situacijos atspindžiu kultūros pavelde.

Moderniosios Lietuvos susiformavimą liudija ne tik materialus palikimas. Politinės minties raida, ryškios asmenybės, tautinė pramonė, kylantis visuomenės švietimo lygis ir kiti įvykiai ryškiai atsispindėjo praeito amžiaus miestelio gyvenime. Apie tai ir supažindina knygų ir dokumentų paroda „XX amžiaus pradžios Troškūnai. Asmenybės ir įvykiai“ Troškūnų bibliotekoje.

Asmenybės.

Išauklėta meilės lietuvybei dvasia Felicija Povickaitė-Bortkevičienė (1873–1945 m.) visas savo jėgas atidavė tautiniam kultūriniam Lietuvos atgimimo judėjimui. Rūpinosi lietuvybės atgaivinimu ir stiprinimu, platino draudžiamąją lietuvišką spaudą, daug nuveikė parūpindama lėšų, reikalingų šiems laikraščiams leisti, aktyviai dalyvavo 1905 m. revoliucijos įvykiuose, buvo Steigiamojo Seimo narė ir siekusi Lietuvos prezidento posto. Palaidota Troškūnų kapinėse šalia sesers Juzefos Okuličienės.

Stanislovas Montvila — Troškūnų dvaro savininkas, bajoras, pramonininkas, kultūros mecenatas, švietėjas
Kazimieras Okuličius — dvarininkas bajoras, inžinierius kelininkas, visuomenininkas, tremtinys, Jonas Okuličius — Latavėnų dvaro savininkas, tremtinys, emigrantas Lenkijoje

Įvykiai ir vietos.

Troškūnų dvare XX a. pradžioje Stanislvas Adomas Montvila buvo atidaręs lietuvišką-lenkišką mokyklą., kurioje mokėsi apie 200 vaikų.
Muzikinę kultūrą kėlė 1902 m. prie bažnyčios įsteigtas vyrų ir vaikų choras., vyko vakarai su vaidinimais, dainomis ir šokiais.
1920 m. lenkų kareiviams pasipriešino Troškūnų šauliai. Sušaudytų šalių atminimui prie senosios mokyklos sienos, kurioje buvo kulkų žymės, pritvirtinta memorialinė lenta su data (1920.11.21), žuvusiųjų pavardėmis ir jiems skirtomis eilėmis.