Knyga, pasakojanti apie 1944-1953-ųjų metų įvykius Anykščių krašte.

Skaudi ir sunki skaityti ši knyga. Jau vien pavadinimas sukrečia: „Mane žudė broliai lietuviai“. Joje pasakojama apie 1944-1953 metais partizanų nužudytus civilius gyventojus, pateikiamos jų pavardės.

Ilgai ir kruopščiai rinkta medžiaga Broniaus Pilkausko dėka sugulė ant baltų popieriaus lapų. Čia perpasakojamos istorijos kupinos žiaurių, kraupių ir sveiku protu nesuvokiamų faktų. Kiekvienas autorius atsakingas už savo pateiktas mintis, tai jų pirštas nukreipiamas į tuos, kurie kaltinami įvykdę baisius nusikaltimus. Knygoje vienuolikos autorių išpasakoti prisiminimai: Ryčio Kulboko, Algirdo Janyšiaus, Klementinos S., Vlado Kernagio, Eugenijos Pilinkienės, Alfonso Keraičio, Aleksandro Mitrofanovo, R. Krapavičiaus, Pauliaus Jurkūno, Leono Bruneikos, Birutės Dilpšienės ir pagrindinio iniciatoriaus bei knygos sudarytojo – Broniaus Pilkausko. Knyga papildyta foto nuotraukomis iš asmeninių archyvų bei dokumentais – pažyma apie žuvusius nuo partizanų 1944-1953 metų laikotarpyje mūsų rajono gyventojus, pateikiamas Anykščių krašte nužudytų piliečių sąrašas.

Bronius Pilkauskas gimė miškingame Anykščių rajono krašte, Vertimų kaime. Kadaise tame krašte glaudėsi nemažai kaimų, kuriuose buvo po keliolika sodybų. Tada dar vaiko akimis matytas siaubas – jam tebuvo septyneri, tęsėsi net kelerius metus, iki kol jaunuoliu tapo. Likimas Broniui buvo palankus – leido siekti mokslų: pirmasis darbas – Ramaškonių kaimo bibliotekos vedėjo, baigus agronomijos, administracinio darbo mokslus – Anykščių rajono „Pavasario“ kolūkio valdybos pirmininkas, Traupio apylinkės vykdomojo komiteto pirmininkas, apylinkės viršaitis, vadovavo N. Elmininkų ŽŪB. Dabar jau seniai pensininkas, tačiau jis buvo mūsų kaimo bendruomenės įkūrimo iniciatorius, aktyvus narys. Tik tie baisūs, skaudūs prisiminimai neduoda nurimti: į dienos šviesą kelia naujus ir naujus faktus apie tų laikų įvykius.

Šią knygą Bronius Pilkauskas padovanojo Elmininkų bibliotekai ir Anykščių VB kraštotyros ir leidybos skyriui.

Vyr. bibliotekininkė Diana Šermukšnienė